PRO Complex Security Kft.

Alapítva: 2011

A Pro Complex Security Kft. Adatkezelési Tájékoztatója

 

 

A Pro Complex Security Kft. ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Pro Complex Security Kft. („Adatkezelő”)

Székhelye:       1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em.

Telephelye:     1139 Budapest, Forgách utca 19. Gold Irodaház. fszt.

Képviseli:        Nagypál Sándor tulajdonos

E-mail címe:    procomplexkft@gmail.com

Telefonszáma: +36202911620

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. Jelen Tájékoztató mindenkor hatályos változata az Adatkezelő székhelyén, továbbá a www.procomplex.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) érhető el.

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok az adatkezelő által üzemeltetett a www.procomplex.hu weboldalon

Az Adatkezelő az általa üzemletetett www.procomplex.hu weboldalon („Weboldal”) az oldalt látogató felhasználók (a továbbiakban: Érintettek) tekintetében a következő adatkezeléseket valósítja meg:

jelenleg nincs adatkezelés a weboldalon.

 

 

 

2. Az adatkezelés célja és időtartama

  2.1 Adatkezelés célja

Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemletetett Weboldal esetén az alábbi célokból:

kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja az Érintettek megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő kérdések hatékony és gyors kezelése;

az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadása, tájékoztatási feladatok ellátása, ezen belül árajánlat küldése és konzultációs időpont egyeztetése.

  2.2 Adatkezelés időtartama

   2.2.1. Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemletetett Weboldal esetén

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az árajánlat kérések, a kapcsolattartás, valamint az ingyenes termékdíj felméréssel kapcsolatban kezeli, illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

  3.1 Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemletetett Weboldal esetén

A Weboldal használatával Érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A megjelölt elérhetőségeken keresztül megküldött megkeresésekkel az Érintettek hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

  3.2 Egyéb

Az Érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4. Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli.

 

 

 

5. Adattovábbítás

A jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával Érintettek az adatvédelmi elveket tudomásul véve kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult.

A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében), illetve az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

Az Adatkezelő adattovábbítást a Weboldal üzemeltetése során nem végez.

6. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindekor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésben, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partner jár el:

Név:                            Dotroll Kft.   

Székhely:                   1148 Budapest, Fogarasi út 3-5

Cégjegyzékszám:      01 09 882068

Adószám:                   13962982-2-42

Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: A www.procomplex.hu weboldal működéséhez kapcsolódó hoszting és tárhelyszolgáltatás.

7. Az Érintettek jogai

Adatkezelő az Érintettek kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető az procomplexkft@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Pro Complex Security Kft. 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em. szám, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Érintettek jogosultak kérni a személyes adataik helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az procomplexkft@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Pro Complex Security Kft. 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em. szám, mindkét esetben személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Érintettek a fentieken kívül bármikor kérhetik az adataik törlését vagy kezelésének korlátozását az procomplexkft@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Pro Complex Security Kft. 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em. szám alatti postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságuk igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Érintetteket a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha az Érintettek ezt kérik. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettek helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Érintetteket a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az Érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Érintettek az Adatkezelő döntésével nem értenek egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Érintettek – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatnak.

8. Weboldal használata során gyűjtött adatok

Amennyiben az Érintett a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, az Érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az Érintett személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes Érintetti adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz az Érintett ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld az Érintett számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. 

 

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például az Érintett számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), az Érintett által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan az Érintett a weboldalra látogatott, valamint az Érintett által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt az Érintett igényei szerint is alakítsa.

9. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel az Érintett azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

10. Cookie-k kikapcsolása:

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználói élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

11. Linkek

A Pro Complex Security Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Pro Complex Security Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

 

 

12. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;

információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;

ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben véleménye szerint ennek nem felel meg, úgy írásban jelezze az procomplexkft@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Pro Complex Security Kft. 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em. szám alatti címen.

Amennyiben vélelmezi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.)

bíróságnál.

 

14. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Budapest, 2021. február 22.

 

 

Pro Complex Security Kft. Adatkezelő